acollida de matí

Les entrades esglaonades a l’escola són de 8:30 a 9:40, tal com indica el Pla d’Obertura.

A partir del dilluns 14 de setembre s’ofereix servei d’acollida de matí de 8h fins l’inici de classe de cada grup.

Hi haurà només dos horaris d’entrada:

  • A les 8:00-8:05
  • A les 8:20-8:25
Important

No es podrà entrar ni entre els dos torns ni després de les 8:25 (inici de les entrades esglaonades a l’escola).

A l’entrada es realitzarà el protocol de presa de temperatura i neteja de mans amb gel hidroalcohòlic.

Durant l’estona de servei d’acollida els infants estaran separats pels grups estables de l’horari lectiu.

Els nens i nenes poden esmorzar durant l’estona d’acollida.

La necessitat d’ús de mascareta pels infants l’establirà l’escola en cada moment tenint en compte les mesures oportunes.

El preu del servei per aquest curs serà el següent:

  • Servei fix = 30€/mes
  • Servei puntual = 6€/dia. A partir de 5 serveis puntuals un mateix mes, es cobrarà el servei fix mensual (30€).

Tenint en compte els nous horaris del servei i els possibles canvis que hi poden haver els propers mesos, els preus es revisaran i, si cal, s’ajustaran a final de trimestre

Inscripcions al servei fix mensual:

 • Inscripcipcions: enviar un email a ampaestelguinardo@gmail.com indicant: nom i cognoms infant + curs i grup de color + dia/es de la setmana fixos que s’inscriu.
 • Us podeu inscriure per 2, 3, 4 o 5 dies fixos mensuals.
 

Servei puntual

 • No cal apunta-se ni avisar prèviament
 • S’han de respectar els dos horaris d’entrada igualment

acollida de Tarda

El servei d’acollida de tarda s’iniciarà el 21 de setembre i finalitzarà el 4 de juny, coincidint amb l’inici de la jornada intensiva escolar. 

Funcionarà de dilluns a divendres en HORARI ÚNIC fins les 17.15h, exceptuant els dies festius i de lliure disposició, adaptant el seu funcionament a la normativa de sortida esgraonada d’alumnes per grups lectius estables. Els tutors i tutores de cada grup acompanyaran als infants inscrits al servei d’acollida al menjador quan finalitzi la jornada lectiva, segons l’horari que els pertoqui.

Important

No es podrà recollir cap infant abans de les 17.15h per coincidència amb les sortides esglaonades de l'escola.

Es realitzarà al mateix espai físic (menjador escolar i/o sala de psicomotricitat) mitjançant racons que respectin el grup estable de convivència lectiu, de la mateixa manera que es fa a durant l’acollida dels matins.

El servei el dinamitza l’Associació Kampi Ki Pugui, que  garanteix una ràtio de monitor/infants segons el decretat pel Departament en les darreres directrius 1/15 i disposa d’un monitor de suport per reforçar la dotació habitual si la demanda augmenta puntualment.

Els nens i nenes poden berenar durant l’estona d’acollida de tarda.

Es proporcionarà gel desinfectant quan sigui necessari i es vetllarà perquè els nens i nenes es rentin les mans en entrar i sortir de l’espai.

La necessitat d’ús de mascareta pels infants l’establirà l’escola en cada moment tenint en compte les mesures oportunes. En cas de extraviar-se o trencar-se una mascareta, se’n proporcionarà una d’un sol ús.

ACTIVITATS

S’oferirà als infants diferents tipus d’activitats:

 • Enguany, el joc lliure amb possibilitat de gaudir lliurement de l’espai no serà possible.
 • Joc simbòlic: els infants podran desenvolupar el joc simbòlic amb diverses joguines.
 • Activitats manuals: els infants podran desenvolupar la seva capacitat creativa i la seva imaginació a través d’activitats manuals que afavoreixin el desenvolupament de la seva psicomotricitat fina i grossa.
 • Espai d’estudi: els infants que ho necessitin, podran fer els deures amb el suport de l’educador.

MATERIAL PERSONAL DELS INFANTS:

 • Mascareta i portamascareta segons les indicacions facilitades per l’escola durant l’horari lectiu.
 • Un paquet de mocadors a la motxilla.

INSCRIPCIONS

Per inscriure’s per començar el mes de setembre (a partir de dilluns 21) cal omplir el següent FORMULARI ONLINE fins el dijous 17 de setembre. El divendres 18 es rebrà confirmació de la inscripció.  

Per a inscripcions a partir del mes d’octubre, s’haurà d’enviar un email a secretaria@afaestelguinardo.org indicant nom i cognoms infant + curs i grup de color + dia/es de la setmana fixos que s’inscriu.

A més a més, tots els infants inscrits, el primer dia d’acollida caldrà que portin la següent documentació en format paper:

 • El formulari d’inscripció, la fitxa sanitària i la declaració responsable confirmant que l’infant reuneix els requisits de salut i de coneixement del context de pandèmia actual. Us ho  podeu descarregar aquí i cal lliurar-ho signat pel tutor/a de l’infnat.signat pel tutor/a del infant.
 • Fotocòpia del calendari de vacunes actualitzat. En el cas de no tenir calendari de vacunacions, un informe mèdic que acrediti que l’infant està sa.
 • Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social de l’infant.
 • Fotografia de l’infant mida carnet.
 • Fotocòpia del D.N.I. de la persona que autoritza la inscripc
Important

En cas de no portar la documentació en paper el primer dia, l'infant no es podria quedar a l'acollida.

PAGAMENT I ANUL·LACIONS

El cost total de l’activitat s’haurà d’abonar mensualment a través de la quota de l’AFA.

Anul·lació d’inscripcions

La contractació de l’activitat d’acollida a les tardes és per a tot el mes, per tant en cas de baixa no es retornaran els diners, exceptuant raons de força major.

En cas de malaltia, degudament justificada amb certificat mèdic, es retornarà el 100% de la part de la acollida que faltava per gaudir o es podrà quedar com a pagament del següent mes.

Finalment, si fos el Departament de Salut o qualsevol autoritat competent qui decretés la suspensió de les activitats per criteris de salut pública, KKP es compromet a retornar el 70% de la part no gaudida de la quota de l’activitat, reservant el 30% per cobrir les despeses de monitoratge que ocasionaria aquesta  situació sobrevinguda. 

SERVEIS ESPORÀDICS

El servei esporàdic es pot sol·licitar fins les 12h del mateix dia del servei. Cal enviar un EMAIL a secretaria@afaestelguinardo.org indicant: nom i cognoms infant + curs i grup de color + dia/es de la setmana que sol·licita el servei esporàdic. Des de l’AFA es confirmarà recepció de l’email. No es garanteix que es pugui oferir el servei si es sol·licita més tard de les 12h.

TARIFES DE L’ACOLLIDA DE TARDES

D’octubre a maig De 16.00h a 17.15h
Fixes 1 dia setmanal 16,00€ mensuals
Fixes 2 dies setmanals 25,50€ mensuals
Fixes 3 dies setmanals 33,00€ mensuals
Fixes 4 dies setmanals 40,50€ mensuals
Fixes 5 dies setmanals 45,00€ mensuals
Esporàdics  5,00€ diaris
Setembre (del 21 al 30) De 16.00h a 17.15h
Fixes 1 dia setmanal 4,50€ mensuals
Fixes 2 dies setmanals 7,00€ mensuals
Fixes 3 dies setmanals 8,50€ mensuals
Fixes 4 dies setmanals 10,50€ mensuals
Fixes 5 dies setmanals 12,50€ mensuals
Esporàdics  5,00€ diaris

Els dies de juny que hi hagi servei es cobraran com a dies esporàdics.