ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

El servei d’extraescolars s’iniciarà el 2 de novembre i finalitzarà el 4 de juny, coincidint amb l’inici de la jornada intensiva escolar. 

Les sortides esglaonades de l’escola són de 16 a 17h, tal com indica el Pla d’OberturaEls tutors i tutores de cada grup acompanyaran als infants fins que els monitors de les activitats extraescolars els recullin, segons l’horari que els pertoqui. Els tallers s’iniciaran a les 17h, un cop els infants hagin berenat.

Important

Tots els infants sortiran a les 18h

Per tal de garantir la seguretat dels infants s’ha optat per oferir un format d’extraescolars una mica diferent, de manera que les activitats es realitzaran en format de tallers temàtics que funcionaran respectant el grup estable de convivència lectiu i s’adequaran a les edats dels infants.

Les activitats extraescolars es realitzaran a diferents espais de l’escola (patis, menjador escolar i/o sala de psicomotricitat).

El servei el dinamitza l’Associació Kampi Ki Pugui, que garanteix una ràtio de monitor/infants segons el decretat pel Departament en les darreres directrius 1/15 i disposa d’un monitor de suport per reforçar la dotació habitual si la demanda augmenta puntualment.

Els nens i nenes poden berenar durant l’estona d’extraescolars.

Es proporcionarà gel desinfectant quan sigui necessari i es vetllarà perquè els nens i nenes es rentin les mans en entrar i sortir de l’espai.

La necessitat d’ús de mascareta pels infants l’establirà l’escola en cada moment tenint en compte les mesures oportunes. En cas de extraviar-se o trencar-se una mascareta, se’n proporcionarà una d’un sol ús.

ACTIVITATS

La proposta d’activitats s’organitza en format de tallers que s’adequaran a l’edat dels infants que participin.

 

Classe Recollida Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Sortida
Blava 16.40h RACÓ DE L'ART BALL MODERN ESPORTS TEATRE 18h
Taronja 16.50h RACÓ DE L'ART BALL MODERN ESPORTS TEATRE 18h
Verda 16.50h RACÓ DE L'ART BALL MODERN ESPORTS TEATRE 18h
Groga 17.00h RACÓ DE L'ART BALL MODERN ESPORTS TEATRE 18h
Vermella 16.30h RACÓ DE L'ART ESPORTS ESCACS TEATRE 18h
Fúcsia  16.30h RACÓ DE L'ART ESPORTS ESCACS TEATRE 18h
Turquesa  16.40h RACÓ DE L'ART ESPORTS ESCACS TEATRE 18h
Cian  16.10h ESPORTS TEATRE ESCACS RACÓ DE L'ART 18h
Marró  16.20h ESPORTS TEATRE ESCACS RACÓ DE L'ART 18h
Violeta  16.20h ESPORTS TEATRE ESCACS RACÓ DE L'ART 18h
Ambre  16.00h TEATRE RACÓ DE L'ART ESCACS ESPORTS 18h
Beix  16.00h TEATRE RACÓ DE L'ART ESCACS ESPORTS 18h
Coral  16.10h TEATRE RACÓ DE L'ART ESCACS ESPORTS 18h

INSCRIPCIONS

Per inscriure’s cal seguir els següents passos:

  • Enviar un correu electrònic a secretaria@afaestelguinardo.org abans del 29 d’octubre indicant nom i cognoms infant + curs i grup de color + dia/es de la setmana que s’inscriu + tota la documentació requerida:

–       Formulari d’inscripció, la fitxa sanitària i la declaració responsable confirmant que l’infant reuneix els requisits de salut i de coneixement del context de la pandèmia actual. Us ho podeu descarregar aquí. Ha d’estar signat pel tutora de l’infant. 

–       Fotocòpia del calendari de vacunes actualitzat. En el cas de no tenir calendari de vacunacions, un informe mèdic que acrediti que el infant està sa.

–       Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant.

–       Fotografia de l’infant mida carnet.

–       Fotocòpia del DNI de la persona que autoritza la inscripció.

  • Esperar la confirmació de la vostra inscripció i de l’inici del taller (dia 30 d’octubre).
Important

Cal portar tota la documentació requerida en paper el dia que el vostre fill/a comenci l’activitat. 
En el cas de no portar-la, no es podria quedar a fer l’activitat.

PAGAMENT I ANUL·LACIONS

El cost total de l’activitat s’haurà d’abonar trimestralment a través de la quota de l’AFA.

Anul·lació d’inscripcions

La contractació de l’activitat extraescolar és per a tot el trimestre, per tant en cas de baixa no es retornaran els diners, exceptuant raons de força major.

En cas de malaltia, degudament justificada amb certificat mèdic, es retornarà el 100% de la part de les activitats que faltava per gaudir o es podrà quedar com a pagament del següent trimestre.

Finalment, si fos el Departament de Salut o qualsevol autoritat competent qui decretés la suspensió de les activitats per criteris de salut pública, KKP es compromet a retornar el 70% de la part no gaudida de la quota de l’activitat, reservant el 30% per cobrir les despeses de monitoratge que ocasionaria aquesta  situació sobrevinguda.

TARIFES DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Tallers Preus 1er Trimestre Preus 2on Trimestre Preus 3er Trimestre
1 activitat 70,70€ 89,40€ 70,70€
2 activitats o 2 dies d'activitat 107,20€ 135,95€ 107,20€
3 activitats o 3 dies d'activitat 151,30€ 191,70€ 151,30€
4 activitats o 4 dies d'activitat 199,70€ 252,60€ 199,70€
5 activitats 247,15€ 312,00€ 247,15€
6 activitats  288,45€ 364,27€ 288,45€
Important

Per família es pagarà la suma de les activitats que fan els germans.