ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

PRESENTACIÓ

Us fem a mans un curs més la fornada d’activitats extraescolars pel curs vinent 100% de proximitat amb la col·laboració del Club d’Escacs Peona i Peó, del Gestió Club
Martinenc i La galeta percussió.

Com ja sabeu, la voluntat de l’AFA sempre ha estat la de facilitar activitats extraescolars des d’una vessant lúdica, de socialització no competitiva i amb la finalitat de permetre als infants explorar els seus interessos personals.

Com a primera novetat en aquesta proposta, a part de l’activitat d’escacs i de batucada, també compartirem algunes activitats amb l’escola Torrent d’en Melis.

Com a segona novetat, hem ofertat les activitats per rangs d’edat, la decisió és ben valorada per totes les entitats col·laboradores i respon a suggeriments de les mateixes
famílies. 

DATES I HORARIS

El servei d’extraescolars s’iniciarà del 2 d´octubre fins el 3 de juny (coincidint amb l’inici de la jornada intensiva escolar).

Els nens i nenes poden berenar durant l’estona d’extraescolars supervisats pels monitors; un cop hagin acabat de berenar s’iniciaran les activitats que finalitzaran a les 18h.

Enguany algunes activitats començaran a las 16:45, aquestes finalitzaran a las 17:45h.

Es pot entrar dins el recinte escolar per a recollir els infants. Cal signar les autoritzacions de recollida si no són els tutors els que el vindran a recollir-los.

La coordinació de les activitats es durà a terme per part d´un professional contractat per Gestió Club Martinenc, que estarà en contacte directe amb el referent de l´AFA de
la Comissió d’Extraescolars així com amb la secretaria de l´AFA. En cas d´algun incident durant el desenvolupament de les activitats, es contactaria amb els tutors de l’infant implicat.

Hi haurà servei de monitoratge per portar uns alumnes d’una escola a l’altra per realitzar l’extraescolar allà on estigui prevista.

La viabilitat i el preu de les activitats dependrà de la demanda (mínim d’inscripció). Igual que hem fet altres anys, la contractació de varies activitats comporta una reducció de l’import.

ACTIVITATS

En cas que la inscripció ho permeti, els infants duran a terme les activitats per grups d’edat; en cas contrari, l’equip de monitors adaptarà les activitats a les edats dels
participants.

Escacs

L’activitat d’Escacs es durà a terme a les instal·lacions de l´Escola Torrent d’en Melis per raons organitzatives de l’entitat prestadora del servei. L’instructor recollirà els infants a la nostra escola i els acompanyarà en el trasllat.

Anglès

L’activitat d’Anglès s’ofereix des d’una vessant lúdica, no es tracta d’una activitat acadèmica i, per tant, no requereix material. L’activitat es durà a terme a les instal·lacions de l´Escola Torrent d’en Melis.

Dibuix

L’activitat de Dibuix requereix d’un estoig bàsic que cal que els infants portin de casa (llapis de diferents gruixos, pinzells, tisores, goma, maquineta). La resta de material el proveirà l’AFA. L’activitat es durà a terme a les instal·lacions de l´Escola Torrent d’en Melis.

Patinatge

Per a l’activitat de patinatge, els infants han de dur els patins i les proteccions de casa.

Batucada

L’activitat de Batucada es realitza els divendres quinzenalment fora de les instal·lacions de l’escola i s’imparteix pel tallerista Dani Serrano de l’empresa La Galeta percussió

Tennis de taula

Per al tennis de taula, cada infant haurà de portar la seva pala.

Teatre
A l’activitat de teatre es treballarà l’expressió corporal i vocal, és faran jocs teatrals i improvisació, tècniques d’actuació i muntatge d’una obra de teatre. Per a més informació descarregueu la descripció completa.

Multiesport
L´activitat de multiesport tindrà com a principal objectiu que els nens tinguin l´oportunitat de descobrir i experimentar diferents esports, ampliant el seu coneixement i habilitats atlètiques. Per a més informació descarregueu la descripció completa.

Hip hop

El nostre objectiu principal en l’activitat del hip-hop és que l’alumne comprengui i experimenti la disciplina del moviment com a eina expressiva. Per a més informació descarregueu la descripció completa.

Les activitats per al curs 2023-2024 són les següents:

TARIFES DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

 

INSCRIPCIONS

Atenció: Fins al 30 de juny samarreta del CEM d’obsequi!

Les activitats tenen un aforament limitat s’ompliran les places per rigorós ordre d’inscripció.

Per inscriure’s cal entregar tota la documentació a la secretaria de l’AFA a partir del 14 de juny i fins el 22 de setembre. Es pot enviar un mail a secretaria@afaestelguinardo.org o es pot entregar presencialment a la secretaria de l’AFA de dilluns a dijous de 9.30 a 12h i de 16.30 a 19h.

– Fitxa d’inscripció, Fitxa sanitària i Declaració Responsable degudament complimentades (descarregar document)

– Fotografia de l’infant

– Fotocòpia de la Targeta Sanitària (TIS)

– Fotocòpia del carnet de vacunacions actualitzat

– Fotocòpia del DNI de la persona que autoritza la inscripció

* Per inscriure’s a l’activitat de Batucada cal complimentar la següent fitxa d’inscripció (descarregar document)

PAGAMENT I ANUL·LACIONS

La contractació de les activitats extraescolars és per a tot el trimestre. Es permetrà el canvi d´activitats trimestralment però cal tenir compte que, aquest fet, pot comprometre la viabilitat de les del següent trimestre.

El pagament de les activitats extraescolars també serà trimestral, a través de rebut domiciliat i s’abonarà els mesos d’octubre, gener i abril.

Política de cancel·lació

La contractació de l’activitat extraescolar és per a tot el trimestre; per tant, en cas de baixa, no es retornaran els diners, exceptuant raons de força major.
En cas de malaltia, degudament justificada amb certificat mèdic, es retornarà el 100% de la part de les activitats no gaudida o es guardarà com a pagament del següent trimestre.

Finalment, si fos el Departament de Salut o qualsevol autoritat competent qui decretés la suspensió de les activitats per criteris de salut pública, les entitats prestadores del servei es comprometen a retornar el 70% de la part no gaudida de la quota de l’activitat, reservant el 30% per cobrir les despeses de monitoratge que ocasionaria aquesta situació sobrevinguda.

El primer trimestre que es matriculi l’infant, l’AFA contractarà una assegurança mèdica nominal que tindrà una vigència anual i que tindrà un cost de aproximat de 4€.

 

 • BEQUES ESPORTIVES

Donat que treballem amb entitats homologades, es pot sol·licitar la Beca per Activitats Esportives fora del horari lectiu a l’Ajuntament de BCN a través del següent enllaç: https://www.plaesportescolarbcn.cat/ca/subvencions_302069.

Els codis d’enguany:

 • EE07078BQTESC007 Basquetbol
 • EE07078FBSESC006 Futbol sala
 • EE07078HHPESC004 Hip hop
 • EE07078MESESC002 Activitats poliesportives
 • EE07078PARESC003 Patinatge artístic
 • EE07078TTLESC003 Tennis taula
 • CC07055ARP010497 Dibuix
 • CC07055TIA010496 Teatre
 • EE07246ESXEACC005 Escacs 1r i 2n
 • EE07246ESXEAC001 Escacs 3r a 6è

Tot el tràmit és de manera telemàtica, el període de sol·licitud va del 14 de setembre al 6 d’octubre, ambdós inclosos.

Prèviament, cal donar d’alta una identificació digital a través del sistema Idcat mòbil https://idcatmobil.seu.cat, ja que la tramitació es únicament online. 

En cas de necessitar-ho, des de secretaria de l’AFA us poden fer suport en el tràmit o adreçar-vos a un servei extern, amb cita prèvia.

Les beques son per infants de 1er a 6è de primària i només es pot demanar beca per a una activitat.

En cap cas es pot optar a sol·licitar una beca sense l’inscripció prèvia de l’infant a alguna de les activitats extraescolars de tipus esportiu. Les activitats s’iniciaran a l’octubre i no és fins al novembre quan es resol la petició de subvenció. 

Cal estar al corrent de pagament de les quotes de l’activitat i estar assistint; per tant, l´abonament del primer trimestre és obligatori, fins i tot en el cas de que es sol·licitin beques esportives (l’import es regularitzarà un cop aquesta hagi estat concedida per l’Ajuntament de BCN).

En el cas de les famílies que han obtingut beca, cap al maig/juny rebran un SMS amb un enllaç on cal verificar la participació; si no es completa aquest procés, figura que
l´activitat no ha estat gaudida per complert i la subvenció s’anul·la.