ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

PRESENTACIÓ

Recuperada la normalitat perduda, us fem a mans la primera fornada d´activitats extraescolars 100% COVIDFREE i de proximitat, novament amb la col·laboració del Club d’Escacs Peona i Peó i de Gestió Club Martinenc, que enguany s´han fet càrrec de les activitas d’allargament de l’horari.

Com ja sabeu, la voluntat de l´AFA sempre ha estat la de facilitar activitats extraescolars des d’una vessant lúdica, de socialització no competitiva i amb la finalitat de permetre als infants explorar els seus interessos personals.

Segons les indicacions del PROCICAT, enguany no seran necessaris els grups bombolla ni els grups constants d´activitat però continuarem vetllant per la salut dels infants, promovent l’ús d´espais exteriors per a les activitats esportives i extremant les mesures de higiene en els espais interiors.

La situació epidemiològica actual no fa necessària la monitorització dels casos covid + ni existeixen indicacions respecte a limitar l’assistència dels infants a classe ni a les activitats extraescolars a causa d´un contagi en el nucli immediat de convivència però, per al bon funcionament de les activitats , preguem que l´infant no assisteixi si presenta símptomes de malaltia activa (febre, malestar general, tos i mocs abundants, dolors musculars, postració, esgarrifances, etc) tal com s’ha fet sempre en relació a altres malalties infeccioses agudes.

Evidentment, el desenvolupament de les activitats queda subjecte a la normativa vigent en cada moment en relació al control epidemiològic del SARS COVID-19; en cas de canvis, us informaríem degudament.

DATES I HORARIS

El servei d’extraescolars s’iniciarà del 3 d’octubre (un cop finalitzat l’horari d’allargament promogut pel Departament d’Educació en el marc de les modificacions lectives d’aquest curs) fins el 6 de juny (coincidint amb l’inici de la jornada intensiva escolar). 

Els nens i nenes poden berenar durant l’estona d’extraescolars supervisats pels monitors; un cop hagin acabat de berenar s’iniciaran les activitats a les 17h que finalitzaran a les 18h.

Novament es pot entrar dins el recinte escolar per a recollir els infants a la zona d’Oms. Cal signar les autoritzacions de recollida si no son els tutors els que el vindran a recollir-los.

La coordinació de les activitats es durà a terme per part d’un professional contractat per Gestió Club Martinenc, que estarà en contacte directe amb el referent de l’AFA de la Comissió d’Extraescolars així com amb la secretaria de l’AFA. En cas d’algun incident durant el desenvolupament de les activitats, es contactaria amb els tutors de l’infant implicat.

ACTIVITATS

En cas que la inscripció ho permeti, els infants duran a terme les activitats per grups d’edat; en cas contrari, l’equip de monitors adaptarà les activitats a les edats dels participants.

Per les activitats de Futbol, Bàsquet i Patinatge, els organitzadors suggereixen 2 dies d’activitat per setmana, tot i que no és obligatori.

L’activitat d’Escacs es durà a terme a les instal·lacions de l´Escola Torrent d´en Melis per raons organitzatives de l’entitat prestadora del servei. L’ instructor recollirà els infants a la nostra escola i els acompanyarà en el trasllat.

L’activitat d’Anglès s’ofereix des d’una vessant lúdica, no es tracta d’ una activitat acadèmica i, per tant, no requereix material.

L´activitat de Plàstica/Dibuix requereix d´un estoig bàsic que cal que els infants portin de casa (llapis de diferents gruixos, pinzells, tisores, goma, maquineta). La resta de material el proveirà l´AFA.

Per a l´activitat de Patinatge, els infants han de dur els patins i les proteccions de casa.

En el cas del Ioga, una màrfega.

Les activitats ofertades pel curs 2022-23 són les següents:

 

HORARI Dilluns Dimarts Dimecres Dijous
16.30 a 18h FUTBOL SALA
P4 a 1r / 2n a 6è
PATINATGE
P4 a 1r / 2n a 6è
FUTBOL SALA
P4 a 1r / 2n a 6è
PATINATGE
P4 a 1r / 2n a 6è
16.30 a 18h HIP HOP
P4 a 6è
DIBUIX - MANUALITATS
P4 a 6è
ANGLÈS
P4 a 6è
-
16.30 a 18h IOGA
P4 a 6è
TEATRE
P4 a 6è
MULTIESPORT
P4 a 1r
-
16.30 a 18h CIRC
P4 a 6è
ESCACS
1r a 6è
-
-
16.30 a 18h ANGLÈS
P4 a 6è
BÀSQUET
1r a 6è
-
BÀSQUET
1r a 6è

INSCRIPCIONS

Per inscriure’s cal entregar tota la documentació a la secretaria de l’AFA entre el 12 i el 22 de setembre. Es pot enviar un mail a secretaria@afaestelguinardo.org o es pot entregar presencialment a la secretaria de l’AFA de dilluns a dijous de 9.30 a 12h i de 16.30 a 19h.

– Fitxa d’inscripció, Fitxa sanitària i Declaració Responsable degudament complimentades (descarregar documents)

– Fotografia de l’infant

– Fotocòpia de la Targeta Sanitària (TIS)

– Fotocòpia del carnet de vacunacions actualitzat

– Fotocòpia del DNI de la persona que autoritza la inscripció

PAGAMENT I ANUL·LACIONS

La contractació de les activitats extraescolars és per a tot el trimestre. Es permetrà el canvi d´activitats trimestral però cal tenir compte que aquest fet pot comprometre la viabilitat de les del següent trimestre.

El pagament de les activitats extraescolars serà trimestral, a través de rebut domiciliat i s’abonarà els mesos d’octubre, gener i abril.

Política de cancel·lació

La contractació de l’activitat extraescolar és per a tot el trimestre, per tant en cas de baixa no es retornaran els diners, exceptuant raons de força major.

En cas de malaltia, degudament justificada amb certificat mèdic, es retornarà el 100% de la part de les activitats que faltava per gaudir o es podrà quedar com a pagament del següent trimestre.

Finalment, si fos el Departament de Salut o qualsevol autoritat competent qui decretés la suspensió de les activitats per criteris de salut pública, les entitats prestadores del servei es comprometen a retornar el 70% de la part no gaudida de la quota de l’activitat, reservant el 30% per cobrir les despeses de monitoratge que ocasionaria aquesta  situació sobrevinguda.

ACTIVITATS Preu per Trimestre
1 activitat 82,50€
2 activitats o 2 dies d'activitat 132,00€
3 activitats o 3 dies d'activitat 180,75€
4 activitats o 4 dies d'activitat 238,00€
5 activitats 290,00€
6 activitats  348,00€

El primer trimestre que es matriculi l’infant, l’AFA contractarà una assegurança mèdica nominal que tindrà una vigència anual i que tindrà un cost de aproximat de 4,5€.

Important

Per família es pagarà la suma de les activitats que fan els germans.
Els dos dies de bàsquet, futbol o patinatge es consideren dues activitats diferents.

BEQUES ESPORTIVES

Donat que treballem amb entitats homologades, es pot sol·licitar la Beca per Activitats Esportives fora del horari lectiu a l’Ajuntament de BCN a traves del següent enllaç: https://www.plaesportescolarbcn.cat/ca/subvencions_302069 (pag. habilitada entre el 14/09/22 i el 06/10/22). 

Prèviament, cal donar d’alta una identificació digital a través del sistema Idcat mòbil https://idcatmobil.seu.cat, ja que la tramitació es únicament online. 

En cas de necessitar-ho, des de secretaria de l’AFA us poden fer suport en el tràmit o adreçar-vos a un servei extern, amb cita prèvia.

Les beques son per infants de 1er a 6è de primària i només es pot demanar beca per a una activitat.

En cap cas es pot optar a sol·licitar una beca sense la inscripció prèvia de l’infant a alguna de les activitats extraescolars de tipus esportiu. Les activitats s’iniciaran a l’octubre i no és fins al novembre quan es resol la petició de subvenció. 

Cal estar al corrent de pagament de les quotes de l’activitat i estar assistint; per tant, l’abonament del primer trimestre és obligatori, fins i tot en el cas de que es sol·licitin beques esportives (l’import es regularitzarà un cop aquesta hagi estat concedida per l’Ajuntament de BCN).

En el cas de les famílies que han obtingut beca, cap al maig/juny rebran un SMS amb un enllaç on cal verificar la participació; si no es completa aquest procés, figura que l’activitat no ha estat gaudida per complert i la subvenció s’anul·la.

Els codis de les activitats becades:

070077MESESC0001

Activitats poliesportives

 

ESCOLA ESTEL-GUINARDÓ

070077BQTESC0006

Basquetbol

 

ESCOLA ESTEL-GUINARDÓ

070077CIRESC0001

Circ

 

ESCOLA ESTEL-GUINARDÓ

 070077FSAESC0008 Futbol Sala  

070077HHPESC0004

Hip Hop

 

ESCOLA ESTEL-GUINARDÓ

070077IOGESC0002

Ioga

 

ESCOLA ESTEL-GUINARDÓ

070077PARESC0003

Patinatge artístic

 

ESCOLA ESTEL-GUINARDÓ

    

 Per descarregar el document informatiu sobre la tramitació de beques esportives, cliqueu aquí

Per fer un cop d’ull al Projecte d´Extraescolars de Gestió Club Martinenc, cliqueu aquí (ATENCIÓ, la graella d’horaris que apareix al document es orientativa)